section class="section-padding rewards">
Loading
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis służy do przechowywania i udostępniania przez Użytkowników swoich plików innym osobom. W ramach Serwisu Administrator świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania danych przez Użytkowników. Serwis jest przeznaczony do umieszczania przez Użytkowników plików, z których następnie mogą korzystać, za pośrednictwem sieci Internet. Użytkownikiem jest osoba korzystająca z Serwisu Dailyfiles.net, niezależnie od faktu dokonania rejestracji. Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone Regulaminem. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu w imieniu osoby trzeciej będącej osobą prawną, tzw. ułomną osobą prawną etc., Użytkownik oświadcza niniejszym, że jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej umowy w imieniu takiej osoby, a zaakceptowanie niniejszego Regulaminu przez takiego Użytkownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez tą osobę trzecią. W takim przypadku wyraz "Użytkownik" w niniejszym Regulaminie oznacza w/w osobę trzecią. W braku rzeczywistego uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu osoby trzeciej, osoba która rzekomo działa za tą osobę trzecią jest traktowana jako Użytkownik, który we własnym imieniu i na swoją rzecz zawarł umowę z Administratorem. Administrator nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane, w szczególności Pliki, są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych.

REJESTRACJA W SERWISIE

W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego loginu (nazwy Użytkownika), adresu e-mail, hasła oraz dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Serwisu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem zalogowanym). Konto jest Użytkownikowi udostępniane przez Administratora Serwisu bezpłatnie i pozwala na korzystanie z Usługi oferowanej w ramach Serwisu, co jest możliwe z dowolnej lokalizacji za pośrednictwem sieci Internet. W przypadku wykrycia naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, przepisów prawa etc., przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie możliwość zablokowania lub usunięcia jego Konta.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów ADMINISTRATORA. Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne do przeglądania stron internetowych. Konto w Serwisie pozwala Użytkownikowi na korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu oferowanej przez Administratora. Użytkownik w ramach Konta może przechowywać swoje pliki w dowolnych katalogach stworzonych w ramach Konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępnienie, rozpowszechniane i przechowywane w ramach Serwisu przez siebie dane i przyjmuje niniejszym do wiadomości, że Serwis stanowi wyłącznie narzędzie do pośredniczenia w transmisji danych oraz przechowywania danych w ramach usług zwykłego przekazu i hostingu. W związku z powyższym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępnienie i przechowywane przez siebie dane i skutki ich publikacji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych jak również za ujawnienie osobom trzecim swojego loginu lub hasła dostępu do konta. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przy pomocy podanych przez siebie danych. Użytkownik zobowiązuje się nie działać na szkodę Serwisu. Wszelkie tego typu działania będą skutkować natychmiastowym usunięciem Konta Użytkownika bez możliwości zwrotu kosztów wykupionego Konta premium lub środków zgromadzonych w programie partnerskim. Użytkownik na start otrzymuje 100GB transferu. Codziennie o północy dodawany jest transfer 30GB. Niewykorzystany transfer sumuje się maksymalnie do 500 GB Z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika pobierania pliku w ramach Usług Serwisu, system odlicza wielkość pliku od dziennego transferu. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub/i umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam); korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł lub kodów innych Użytkowników. Zabrania się używanie programów (botów) generujących zapytania do Serwisu. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service). W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań opisanych niniejszym punkcie, Administrator może niezwłocznie zablokować Konto Użytkownika oraz ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Administratora o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z Konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

Administrator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Administrator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania. Administrator zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z dowolnych przyczyn, jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu, ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu. Zmiany te nie mogę być powodem do jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora lub jego pracowników. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi odpowiedzialności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub opóźnienie w pobraniu przez Użytkownika danego pliku z powodu problemów technicznych, przeciążeń łączna i/lub innej infrastruktury technicznej lub innych przeszkód technicznych.

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy zgłaszać na następujący adres email: info@Dailyfiles.net Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora. Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Operatora niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta Użytkownika.